GU25

Park Drive Close, Charlton. 1961-ish.

© David Neale 2020