GU23

Park Drive Close, Charlton.

© David Neale 2020